Actueel

Plaatsing Schinveld

Het nieuwe regeerakkoord: Wat verandert er in de energiesector?

In lijn met de Europese toezeggingen wil het Nederlandse kabinet de uitstoot van broeikasgassen met 49% verminderen in 2030. Hiervoor komt er een nationaal Klimaat- en energieakkoord. De afspraken en hoofdlijnen van dit akkoord worden vastgelegd in een Klimaatwet.

Om een reductie van 49% in 2030 te realiseren, moet er 56 Mton minder Co2 worden uitgestoten. Hiervan moet 20 Mton worden bespaard op het gebied van elektriciteit. Deze vermindering zal met name worden behaald door het sluiten van kolencentrales, wat voor 12 Mton minder Co2-uitstoot moet gaan zorgen. Naast het uitbreiden van o.a. windmolenparken op zee en het stimuleren van zuinige verlichting, moet zonne-energie voor 1 Mton aan besparing gaan zorgen. Dat betekent dat 1,7% van de Co2 reductie in 2030 afkomstig moet zijn van zonne-energie. In totaal is er een bedrag van €300 miljoen begroot voor duurzaamheidsdoelen.

Particulieren

Hoe de nieuwe terugleversubsidie in 2020 er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het kabinet geeft aan dat de kosten voor zonnestroom zullen gaan dalen, waardoor er meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Tevens komt er een regeling die het mogelijk maakt voor energiecoöperaties om participatie in duurzame energieprojecten voor particulieren makkelijker te maken. Tot slot wil het kabinet de belastingen op energie ‘vergroenen.’ Dit betekent dat duurzame energie voordeliger wordt ten opzichte van niet-duurzame energie. Ook wordt de nieuwbouw aan het einde van de kabinetsperiode in de regel niet meer verwarmd met gas. Dat betekent dat er meer aandacht komt voor elektrische verwarming. De aansluitplicht van gas wordt vervangen met een zogenaamd warmterecht.

Bedrijven

De SDE+ stimuleringsregeling wordt verbreed, waardoor bedrijven meer opties krijgen voor emissiereductietechnologieën. Er komen nieuwe wetten voor de uitstoot, opvang en opslag van Co2, met name gericht op de industrie.

In het nationaal Klimaat- en energieakkoord worden meer details opgenomen over duurzame energie. Wanneer dit akkoord wordt gepubliceerd is niet bekend.